επαγγελματικός προσανατολισμός

Το φροντιστήριο μάθηση καλύπτει ένα κρίσιμο κενό στα δεδομένα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, με τη δημιουργία ενός συμβουλευτικού κέντρου ενημέρωσης και επαγγελματικού προσανατολισμού που θα εισηγείται και θα προτείνει την ιδανική συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, λαμβάνοντας υπ' όψιν της δυνατότητες και τις επιθυμίες του μαθητή. Παρέχεται επίσης έγκυρη πληροφόρηση για τα προγράμματα σπουδών όλων ανεξαιρέτως των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., τις επαγγελματικές προοπτικές, τις μεταπτυχιακές σπουδές κλπ., ώστε ο υποψήφιος να έχει εκ των προτέρων πλήρη γνώση του αντικειμένου των σπουδών και της πορείας που επιθυμεί να ακολουθήσει.